Lidmaatschap2019-04-05T13:10:42+00:00

Agenda

 
15/12/2019
11:00 - 12:00
Kerstconcert Slagtime/Slagwerkgroep i.s.m. Kamerkoor Terpander
10/01/2020
21:30 - 23:45
Nieuwjaarsreceptie V.&.V. alle leden in CC Den Heuvel
18/01/2020
00:00
Voorspeelmoment jeugd in opleiding
Agenda overzicht

Lidmaatschap

Ingaan en eindigen lidmaatschap en contributie/lesgeld

Een lidmaatschap kan elk moment ingaan met betaling van contributie en lesgelden naar rato van het lopende verenigingsjaar. In de statuten van de vereniging is in artikel 7.2 de opzegging van het lidmaatschap geregeld:

• “Opzegging kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar; dus per 31 december van elk jaar.” Aanvullend hierop blijkt uit de praktijk:
• Opzegging kan ook tussentijds geschieden met een opzegtermijn van één maand
en doorbetaling van een halfjaarlijkse contributie.
• Indien voor 1 juni wordt opgezegd, is er geen contributie verschuldigd voor het tweede halfjaar.
• Opzegging moet bij de secretaris schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

Ten aanzien van opleiding en lesgelden

Hier wordt het beleid van de contributie gevolgd. Opleidingen starten per half jaar en lopen per periode van september t/m december en van januari tot juni. In december en in augustus wordt ingeschreven voor de komende lesperiode van circa vijf maanden.
Wanneer tijdens een lesperiode wordt gestopt, vindt in principe geen teruggave van lesgeld plaats behoudens navolgende uitzondering.

Teruggave van contributie en lesgelden

Teruggave van contributie en lesgelden is niet aan de orde behoudens bij navolgende uitzondering:

• Voor teruggave van contributie en lesgelden kan het betrokken lid bij het bestuur een (kort) schriftelijk/e-mail verzoek indienen. Het bestuur zal in de eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing over het verzoek nemen na eventueel overleg met het lid en andere direct betrokkenen (leraren en werkgroep opleiding etc). Standpunt van het bestuur is dat alleen bij bijzondere omstandigheden positief zal worden beslist over dit verzoek.

Betaling van contributie en lesgeld

De hoogte van de contributie en lesgelden worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Aanpassing vindt in principe plaats op basis van jaarlijkse, algemene inflatiecorrectie. Indien nodig kan een incidentele verhoging voorgesteld worden. Eventuele aanpassingen in contributie en lesgelden worden doorgevoerd per juli na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het lopende verenigingsjaar.

De contributie en het lesgeld worden door de penningmeester in december en juni geïncasseerd dan wel door het lid betaald in deze maanden.

In december het lesgeld van het 1e half jaar en de eerste helft van de jaarcontributie van het komende kalenderjaar.

In juni het lesgeld van het 2e half jaar en de tweede helft van de jaarcontributie van dat betreffende kalenderjaar.

Tarieven per april 2019 tot ALV 2020

Juniorleden: € 81,50 p.j.
Bijzondere leden: € 81,50 p.j.
Seniorleden: € 126,00 p.j.

De eigen bijdrage per jaar voor de muziekopleiding (35 lessen van 20 min.):

1e jaar € 15,50 per maand
2e jaar € 19,00 per maand
3e jaar € 22,00 per maand
Vanaf 4e jaar € 24,00 per maand

Leerlingen vanaf 21 jaar € 5,00 extra p.m.
Vanaf lessen voor C -muziekdiploma € 60 per halfjaar extra (lessen van 30 min.)

Majorettes les- en kledinggeld € 56,00 p.j.

Bij contributie en lesgelden geldt een kortingsregeling van 25% vanaf het tweede junior lid.
Lesgeld wordt betaald in 12 termijnen voor 10 maanden lessen.
De contributie en lesgeld worden geïncasseerd middels een automatische incasso.

Aanmeldingsformulier


Om u in te schrijven kunt u onderstaand formulier downloaden, printen, invullen en inleveren bij één van de op het formulier vermelde adressen.

Download inschrijfformulier

Nieuwsberichten van Vlijt en Volharding leest u hier!

Binnen de vereniging heerst een gezellige sfeer
en wordt er door diverse disciplines wekelijks actief gerepeteerd.
Klik op onderstaande foto voor meer informatie per groep