Lidmaatschap2021-09-02T19:49:57+00:00

Agenda

 
26/09/2021
12:30 - 13:30
Kermismatinee door opleidingsorkest en harmonie, samen in één groot orkest!
10/10/2021
 
Deelname majorettes aan wedstrijd in Waalwijk
16/10/2021
09:00 - 12:00
Najaars inzamel dag oude metalen
Agenda overzicht

Lidmaatschap

Begin en einde lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap kan elk moment ingaan door betaling van contributie naar rato van het lopende verenigingsjaar.
In de statuten van de vereniging is in artikel 7.2 de opzegging van het lidmaatschap geregeld:

“Opzegging kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar; dus per 31 december van elk jaar.” De opzegging moet schriftelijk of per mail worden gedaan bij de secretaris. Vermeld daarbij naam, adres en mailadres.

  • Het lidmaatschap van de vereniging kan tussentijds op twee momenten in het jaar worden beëindigd:
    • Zeg je op vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar, dan wordt er contributie betaald t/m juni van dat jaar.
    • Zeg je op vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar, dan wordt er contributie betaald t/m december van dat jaar.
    • Zeg je op een ander moment op, dan geldt een opzegtermijn van één maand met doorbetaling van de contributie voor een half jaar.  Je betaalt de contributie t/m juni (dat is dus 6 maanden) wanneer je in de eerste zes maanden van het lopende verenigingsjaar opzegt. Je betaalt 4 maanden contributie wanneer je  na 1 juli en vóór januari opzegt.
    • Voor majorettes geldt aan afwijkende regeling. Je kunt het lidmaatschap opzeggen na eventuele deelname aan de kampioenswedstrijden van een verenigingsjaar. De reden daarvoor is dat je start voor een vaste periode i.v.m. samenwerking in groepsverband bij wedstrijden waarbij leden van elkaar afhankelijk zijn!

Opleiding en lesgelden

Hier wordt eenzelfde beleid gevolgd als bij het lidmaatschap en de contributiebetaling. een opleiding kan elk moment ingaan door betaling van lesgeld, berekend naar rato van het lopende verenigingsjaar.  Het jaar is opgedeeld in twee periodes; september t/m december en januari t/m juni. In december en in augustus schrijf je je in voor de komende lesperiode. Bij tussentijds instromen worden contributie en lesgelden naar rato van de resterende periode berekend.
Wanneer tijdens een lesperiode wordt gestopt, vindt geen teruggave van lesgeld plaats behoudens navolgende uitzondering.

Teruggave lesgelden

Een verzoek tot teruggave van lesgelden kan het betrokken lid bij het bestuur schriftelijk of per mail indienen. Het bestuur neemt in de eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing over het verzoek na eventueel overleg met het lid en andere betrokkenen ( leraren en werkgroep opleiding ) Het standpunt van het bestuur is dat alleen bij bijzondere omstandigheden positief zal worden beslist over dit verzoek.

Betaling van contributie en lesgeld

De hoogte van de contributie en lesgelden worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Aanpassing vindt in principe plaats op basis van jaarlijkse, algemene inflatiecorrectie. Indien nodig kan een incidentele verhoging voorgesteld worden. Eventuele aanpassingen in contributie en lesgelden worden doorgevoerd per september na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het lopende verenigingsjaar.

De contributie en het lesgeld worden door de penningmeester in 10 maandelijkse (termijnen) afschrijvingen automatisch geïncasseerd. Deze periode is van september tot en met juni van het volgende kalenderjaar .

Tarieven per september 2021 tot ALV 2022

Juniorleden: € 100,00 p.j.
Bijzondere leden: €  100,00 p.j.
Seniorleden: €   155,00 p.j.

De eigen bijdrage per maand voor de muziekopleiding (35 lessen van 20 min.):

1e jaar € 16,5o per maand  =  10 x termijnbedrag € 19,80
2e jaar € 22,73 per maand  =  10 x termijnbedrag € 27,28
3e jaar € 28,96 per maand  =  10 x termijnbedrag € 34,75
4e jaar € 35,19 per maand  =  10 x termijnbedrag € 42,23

Volledig lesgeld : € 497 per jaar.

Vanaf lessen voor C – D muziekdiploma zijn er speciale tarieven op aanvraag i.v.m. 30 minuten lessen

Majorettes wedstrijdgeld € 61,00 p.j.

Vanaf 1 september 2021 is er een instrumenten bijdrage voor seniorleden
die een instrument van de vereniging in gebruik hebben, van € 55, p.j.

Bij contributie en lesgelden geldt een kortingsregeling van 25% vanaf het tweede junior lid.

Aanmeldingsformulier


Om u in te schrijven kunt u onderstaand formulier downloaden, printen, invullen en inleveren bij één van de op het formulier vermelde adressen.

Download inschrijfformulier

Nieuwsberichten van Vlijt en Volharding leest u hier!

Binnen de vereniging heerst een gezellige sfeer
en wordt er door diverse disciplines wekelijks actief gerepeteerd.
Klik op onderstaande foto voor meer informatie per groep